Zápis do 1. tříd
19. 4. 2021
Přijatí žáci do 1. tříd

Seznam přijatých žáků

1. 4. 2021
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Vážení rodiče,
do posledních okamžiků jsme doufali ve zlepšení epidemiologické situace, které by umožnilo nabídnout zájemcům hromadnou prohlídku školy.
Protože se tak nestalo, vytvořili jsme videodokument s komentářem, který vás školou v potřebném rozsahu provede. Odkaz na video je zde.
Kromě toho průběžně probíhají individuální prohlídky školy. Pokud máte o tuto aktivitu zájem, informujte se o možném termínu na telefonních číslech 565 532 204, 736 472783.
 
Vlastimil Fiala

ODKAZ: https://youtu.be/wdq1WmIs6_k 


18. 3. 2021
Zápis do prvních tříd

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov plánuje otevřít dvě první třídy.

 

V případě naplnění kapacity tříd, bude škola postupovat při přijímání podle těchto kritérií:

 1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

2.  Dítě, jemuž byl v loňském roce ředitelem Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov povinné školní docházky o jeden rok.

3. Trvalý pobyt dítěte v Humpolci a jeho spádových obcích

4. Sourozenci ve vyšších ročnících Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

 

 

Zápis do I. tříd v roce 2021 

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd,

dne 5. 3. 2021 zaslal ministr školství, mládeže a tělovýchovy metodické materiály k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/22

Organizací zápisu je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem budou zápisy probíhat takto:

 

Podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání:

Získání potřebných dokumentů

o   Rodiče si z webových stránek školy stáhnou a vytisknou:

o   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

o   Zápisní list

o   Informovaný souhlas GDPR

§  Rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, si je mohou vyzvednout v tištěné podobě od pondělí 22. 3. 2021 – u hlavního vstupu do školy budou umístěny krabice, ve kterých budou folie s potřebnými dokumenty

o   Všechny tyto tři dokumenty vyplní, uvedou datum a podepíší

o   K dispozici jsou rovněž vzory pro správné vyplnění

o   Zajistí si kopii rodného listu dítěte, v případě elektronického podání žádosti sken rodného listu dítěte

 

·        Doručení vyplněných a podepsaných dokumentů – zákon umožňuje tyto čtyři možnosti

o   Doručení do datové schránky školy.

§  Datovou schránkou je třeba doručit vyplněné materiály – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, Informovaný souhlas GDPR a Rodný list

§  Škola pak zpět přes datovou schránku odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.   

o   Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zshradska.cz

§  NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!! 

§  Je třeba doručit vyplněné materiály -  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, Informovaný souhlas GDPR a Rodný list (sken)

§  Škola pak zpět odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  

o   Doporučeně poštou.

§  Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.

o   Osobní podání.

§  Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum

§  Zákonný zástupce přinese dne 15. 4. 2021 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty a kopii rodného listu dítěte do školy.

·        V hlavním vstupu do budovy budou připraveny obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde.  

·        Na vše budou dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomohou správně vyplnit potřebné dokumenty.

§  Pokud nebude mít rodič dokumenty vyplněné, bude moci dokumenty vyplnit ve vyhrazeném prostoru přímo ve škole. K dispozici bude rovněž kopírka pro vytvoření kopie rodného listu.

 

·        Rozhodnutí o přijetí

o   V zákonné lhůtě budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách škol a vstupních prostorech škol.

 

Podání žádostí o odklad povinné školní docházky:

Získání potřebných dokumentů

o   Zákonný zástupce si z webových stránek školy stáhne a vytiskne:

§  Žádost o odklad

o   Dokument vyplní, uvede datum a podepíše

 

·        Další požadované dokumenty

o   doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko - psychologické poradny)

o   doporučujícího posouzení odborného lékaře, klinického psychologa, dětského lékaře (stačí dokument od dětského lékaře)

o   kopie rodného listu dítěte

 

·        Doručení žádosti a dalších požadovaných dokumentů

o   Doručení do datové schránky školy.

o   Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!!    

o   Doporučeně poštou. Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.

o   Osobní podání.

§  Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum

§  Zákonný zástupce přinese dne 15. 4. 2021 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty a kopii rodného listu dítěte do školy.

·        V hlavním vstupu do budovy budou připraveny obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde. 

·        Na vše budou dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomohou správně vyplnit potřebné dokumenty.

§  Pokud nebude mít rodič dokumenty vyplněné, bude moci dokumenty vyplnit ve vyhrazeném prostoru přímo ve škole. K dispozici bude rovněž kopírka pro vytvoření kopie rodného listu.

 

o   Pokud zákonný zástupce nebude mít všechny požadované dokumenty v den zápisu k dispozici, telefonicky se spojí s vedením školy a domluví další postup. Všechny náležitosti musí předložit do 30.4.2021.

 

 

Podání žádostí v náhradním termínu:

Jestliže zákonný zástupce žáka z omluvitelných důvodů nemůže podat žádost o přijetí nebo odklad dne 15.4.2021, spojí se telefonicky s vedením školy a bude mu určen náhradní termín pro podání žádosti. Tento náhradní termín však musí být nejpozději 30. 4. 2021.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí ZŠ Humpolec Hradská

Žádost o přijetí ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Zápisní list ZŠ Humpolec Hradská

Zápisní list ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Informovaný souhlas_GDPR ZŠ Humpolec Hradská

Informovaný souhlas_GDPR ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Žádost o odklad ZŠ Humpolec Hradská

Žádost o odklad ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – materiál MŠMT ČR