Zápis do 1. tříd
10. 3. 2022
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2022

3. 3. 2022
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 
Ve školním roce 2022/23 předpokládá zřizovatel školy Město Humpolec otevření dvou přípravných tříd – po jedné v každé ze základních škol.
Základní informace:
·         Přípravná třída je určena pro budoucí předškoláky (děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj; přednostně je pak určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 
·         Vzdělávání v přípravné třídě je koncipováno tak, aby vedlo děti k samostatnosti, k prodlužování záměrné pozornosti, posilovalo jejich sebevědomí a sebeovládání, rozvíjelo fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, k získávání schopnosti projevovat se jako samostatná bytost, k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, k vytváření kladných sociálních postojů, o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako je kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem.
·         Výchovně vzdělávací okruhy přípravného ročníku jsou matematické představy, rozvíjení poznání, jazyková a literární výchova, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná výchova, případně další okruhy podle možností školy.
·         Probíhá zde úzká spolupráce s rodiči dětí, škola využívá pomoci psychologů, speciálních pedagogů a logopedů.
·         Děti se mohou přihlásit do školní družiny.
·         Stravování je zajištěno ve školní jídelně.
·         Kapacita přípravné třídy: 10-15 dětí.
·         Děti jsou přijímány na základě žádosti o přijetí do přípravné třídy
o   Při přijímání do přípravné třídy se přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení, které není povinné. U dětí, které žádají o odklad povinné školní docházky je vhodné o doporučení požádat při vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
·         Vzdělávání v přípravné třídě se nezapočítává do devítileté povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
·         Výuka trvá 20 vyučovacích hodin týdně (na každý den připadají 4 vyučovací hodiny). Vyučovací hodiny se vhodně dělí na kratší časové úseky.
 
Kritéria pro přijetí uchazeče
1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Humpolci včetně místních částí nebo v obcích, které mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu o zajištění podmínek pro základní vzdělávání, jehož sourozenec se na ZŠ Humpolec Hradská již vzdělává.
2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Humpolci včetně místních částí nebo v obcích, které mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu o zajištění podmínek pro základní vzdělávání.
3. Předškolák – dítě, které by od září 2022 navštěvovalo v mateřské škole poslední rok před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Humpolci včetně místních částí nebo v obcích, které mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu o zajištění podmínek pro základní vzdělávání.
4. Předškolák – dítě, které by od září 2022 navštěvovalo v mateřské škole poslední rok před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Humpolec a jeho místních částí.
 
V případě, že by při dosažení počtu 15 dětí v přípravné třídě došlo k rovnosti u některého z kritérií, bude vedení školy u tohoto kritéria losovat.
 

    


27. 2. 2022
Zápis

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022.
Podrobnější informace najdete níže.